авг. 23 2018

LZFFC устав

Published by

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ
„ЛЗ ФЛОРА ФАУНА КЛУБ”


І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Настоящият Устав урежда устройството на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „ЛЗ ФЛОРА ФАУНА КЛУБ” .

Чл. 2. Сдружението с нестопанска цел за обществено полезна дейност „ЛЗ ФЛОРА ФАУНА КЛУБ” (за краткост наричано СДРУЖЕНИЕ) е независима, неправителствена, политически необвързана организация, учредена съобразно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, която осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията, законите на Република България и този Устав.

Чл. 3. (1) Наименованието на Сдружението е: „ЛЗ ФЛОРА ФАУНА КЛУБ”. Краткото наименование е „ЛЗФФК”. На английски език наименованието се изписва така: „LZ FLORA FAUNA CLUB, краткоLZFFC.

(2) Седалището на Сдружението е гр. Габрово.

(3) Адресът на управление на Сдружението е : гр. Габрово, кв. Велчевци, ул. Урожай 32А.

(4) Наименованието, седалището и адресът на управление на Сдружението, както и данни по неговата регистрация, включително БУЛСТАТ/ЕИК/, се изписват на всички изходящи от него документи.

Чл. 4. Сдружението се учредява за неопределен срок.

ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 5. Сдружението се самоопределя като организация за осъществяване на общественополезна дейност.

ІІІ. ЦЕЛИ

Чл. 6. Целите на Сдружението са:

1.  Да организира и координира членовете на сдружението – работещи в експедиции от българските национални и природни паркове, резервати и защитени местности;

2.  Да извършва просветна екологична и природозащитна дейност;

3.  Да пропагандира и популяризира в радиолюбителския ефир българските природни забележителности;

4.  Да пропагандира и популяризира сред учащите се и младежите, радиолюбителската дейност, екологичния и природосъобразен начин на живот, както и опазването на околната среда;

5.  Да организира съвместни с други обществени организации радиолюбителски мероприятия и активности в местата /референции/ одобрени от международната WFF организация;

6.  Да създаде връзки и контакти с международни организации и институции – WFF клубове и/или радиолюбители от чужбина, с цел организиране на съвместни мероприятия, обмяна на опит и информация и ползване на финансова и друга помощ от чуждестранни спонсори в защитени местности и територии;

7.  Да подпомага както своите членове, така и други лица и организации  при провеждане на мероприятия във WFF референциите в България и в чужбина;

8.  Да оказва финансова помощ на своите членове при печатането на QSL картички за потвърждение на осъществените радиовръзки и други рекламни материали.

9.  Да води хронологически информационен архив за проведените експедиции и други мероприятия.

10.Да участва в международни радиолюбителски мрежи за оповестяване, комуникации и подпомагане на държавните и общинските органи в случаи на природни бедствия и/или крупни аварии.

ІV. СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 7. Средствата за постигане на целите са координиране на дейността на членовете на Сдружението и осъществяване на връзки със сродни организации в страната и чужбина, както следва:

1.  Организация, финансиране и провеждане на радиолюбителски експедиции от природни паркове, резервати и защитени местности;

2.  Установяване на двустранни радиовръзки с възможно повече кореспонденти по целия свят и обмен на QSL картички;

3.  Предоставяне на техническа помощ и организация на школи и обучения за желаещите да се включат в мероприятията на сдружението;

4.  Предоставяне на специализирана/профилирана подготовка на преподаватели/възпитатели и специалисти, насочващи се в тази област;

5.  Мобилизиране на необходимото внимание към проблемите на околната среда и в частност природните паркове, резервати и защитените местности, от страна на държавата, неправителствения сектор и гражданското общество;

6.  Изграждане на собствени фондове, с помощта на спонсори, дарители, държавни субсидии и др.;

7.  Закупува и стопанисва техника и съоръжения за изпълнение на целите по т. 1;

8.  Организация, финансиране и провеждане на радиолюбителски състезания, експедиции и лагери във природни паркове, резервати и защитени местности с участието на деца, учащи се и младежи.

9.  Подготовка, издаване и разпространение на рекламни материали;

10.Извършване на други дейности, свързани с предмета на основната дейност на сдружението.

V. ПРЕДМЕТ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.8. (1) За постигане на своите цели Сдружението осъществява допълнителна стопанска дейност, която е пряко свързана с основната му дейност.

(2) Сферите на допълнителната стопанска дейност са както следва: Извършване на сделки с интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау; предоставяне на консултации, извършване на изследвания и анализи; подготовка, издаване и разпространение на рекламни материали; образуване и участие в търговски дружества съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като извършването на допълнителната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност; други стопански дейности, незабранени от закона, които биха могли да бъдат определени като свързани с основните цели на Сдружението и подпомагат тяхното постигане.

(3) Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност се използват единствено за постигане на целите на Сдружението.

(4) Сдружението не разпределя печалба между своите членове.

VІ. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 9. (1) Член на Сдружението може да бъде всяко българско и чуждестранно, физическо и юридическо лице, което приема Устава и желае да съдейства за постигане целите и задачите на Сдружението, внесло е дължимата встъпителна вноска и редовно плаща членския си внос.

(2) Физически лица с особено големи заслуги за осъществяване целите на Сдружението могат да бъдат избирани от Общото събрание за почетни членове. Те участват в проявите на Сдружението, но не са задължени да плащат членски внос и имат право само на съвещателен глас.

(3) Към Сдружението могат да се създават съвети, работни групи, които обединяват членовете й по функционален, професионален и целеви принцип.

Чл. 10. Членуването в Сдружението е доброволно. Нови членове се приемат въз основа на писмена молба, отправена до Управителния съвет, който се произнася по молбата за встъпване на първото си редовно заседание.

Чл. 11. Всеки член има право:

1.  да участва в дейността на Сдружението;

2.  да участва в Общото събрание;

3.  да избира и да бъде избиран в ръководните органи на Сдружението;

4.  да получава пълна информация от ръководните органи за дейността на Сдружението и финансовото му състояние;

5.  да търси и получава съдействие от страна на Сдружението по всички проблеми, възникнали във връзка с осъществяване на неговата дейност;

6.  да иска отмяна на незаконни или противоречащи на Устава решения на ръководните органи на Сдружението;

7.  да внася предложения и проекти за развитие дейността на Сдружението до Управителния съвет и да получава отговор от тях в едномесечен срок;

8.  да получава възнаграждение за извършени и предоставени на Сдружението услуги, когато това е уговорено изрично;

9.  да ползва с предимство пред други организации и лица, нечленуващи в Сдружението материалната база и да получава съдействие при организацията на тематични мероприятия, съобразени с целите на Сдружението.

Чл. 12. Всеки член е длъжен:

1.  да спазва Устава на Сдружението;

2.  да участва в дейността на Сдружението;

3.  да спазва решенията на Общото събрание (ОС) и Управителния съвет (УС);

4.  да изпълнява добросъвестно и в срок задълженията, поети за решаване на конкретни задачи;

5.  да заплати встъпителната вноска и редовно да внася членския си внос.

Чл. 13. (1) Общото събрание изключва членове по предложение на Управителния съвет, които:

1.  не изпълняват задълженията по чл. 12;

2.  уронват доброто име и престижа на Сдружението;

3.  не са заплатили членския внос три месеца след определения срок за плащане.

(2) Предложеният за изключване се уведомява от Управителния съвет за постъпилото предложение. До свикване на ОС той има право да депозира писмено становище пред УС.

(3) Предложението за изключване се разглежда на следващото заседание на ОС.

(4) Предложеният за изключване не участва в гласуването.

Чл. 14. (1) Извън случаите по чл. 13 членството в Сдружението се прекратява:

1.  при смърт или поставяне под пълно запрещение на члена;

2.  при прекратяването на член – юридическо лице;

3.  с едномесечно едностранно писмено уведомление, отправено до Управителния съвет;

4.  при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски;

5.  с изключването.

(2) Отпадането по т. 4 на предходната алинея се констатира по документи от УС.

(3) Внесените до момента на напускането средства от напускащия член не подлежат на връщане.

Чл. 15 (1) Членските права и задължения, с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт, съответно при прекратяване на членството.

(2) Членът на Сдружението отговаря за задълженията му до размера на предвидените имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

VІІ. ЧЛЕНСТВО В/НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

Чл. 16. Сдружението може да членува в международни и национални организации, имащи цели и дейност сходни с нейните, и може да приема за членове такива организации.

VІІІ. ИМУЩЕСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 17. (1) Имуществото на Сдружението се формира от:

1.  встъпителни вноски, които се заплащат от всеки нов член на Сдружението, и чийто размер се определя от Общото събрание;

2.  членски внос в размер определен от Общото събрание, който се внася до датата на провеждане на общото събрание за календарната година;

3.  дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

4.  приходи от лихви;

5.  субсидии от държавни, общински и частни институции;

6.  приходи от допълнителна стопанска дейност;

7.  други източници, допустими съгласно действащото законодателство.

(2) За осъществяване на целите и дейността си Сдружението може да притежава вещни права върху движимо и недвижимо имущество, права върху влогове в лева и чужда валута, ценни книжа, права върху обекти на интелектуалната собственост, както и да ползува обекти на основание договори, които не противоречат на целите му. За осъществяване на дейността си Сдружението може да образува и участва в дружества по законоустановения ред, като решение за това се взема от Общото събрание на Сдружението.

(3) Управителният съвет на Сдружението е длъжен да се стреми към максимално постигане целите на Сдружението. Всички приходи и разходи, както и състоянието на имуществото трябва да са документирани в съответствие със закона.

(4) Паричните средства на Сдружението се съхраняват в банкови сметки.

(5) Имуществото се управлява от Управителния съвет, който решава и начините на разпореждане с него. По решение на Управителния съвет на Сдружението могат да се образуват целеви фондове, като техните източници и начини на използване се определят с решението за образуването им.

(6) Имуществото на Сдружението може да бъде разходвано единствено за постигане на неговите цели и за осъществяване на дейността му в обществена полза при съблюдаване на разпоредбата на чл. 41 от ЗЮЛНЦ.

(7) Членският внос на членовете на сдружението се определя от общото събрание.

ІХ. УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 18. Органи на Сдружението са: Общото събрание, Управителният съвет и Председател на Управителния съвет.

Общо събрание

Чл. 19. (1) Общото събрание е колективен върховен орган на Сдружението, в който участват всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението участвуват в Общото събрание лично или чрез представител.

(2) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание, въз основа на писмено пълномощно, като преупълномощаване не се допуска.

Чл. 20. (1) Редовни заседания на Общото събрание се провеждат най-малко веднъж годишно. Задължението за тяхното свикване е на Управителния съвет.

(2) Общо събрание може да се свика и по искане на 1/3 от членовете. В случай на отказ от страна на Управителния съвет да извърши действията по свикването, се прилагат разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ;

(3) Общото събрание се свиква чрез лична писмена покана до всеки член, съдържаща дневния ред, датата, часа, мястото на провеждане и по чия инициатива се свиква Общото събрание, която може да се изпрати и по електронна поща, факс и др. позволяващи доказване, един месец преди датата на провеждане.

(4) Поканата се поставя и на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на Сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл. 21. (1) Общото събрание е законно, когато присъстват най-малко половината от всички членове на Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и е законно, колкото и членове да се явят.

(2) Всеки член има право на 1 /един/ глас.

(3) Член на Общото събрание или негов представител няма право на глас при решаването на въпроси отнасящи се до:

– него, неговия съпруг/а или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

– юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 22. Общото събрание:

1.  изменя и допълва Устава на Сдружението;

2.  приема други вътрешни актове;

3.  взема решение за преобразуване и прекратяване на Сдружението;

4.  избира и освобождава от длъжност или отговорност членовете на Управителния съвет и Председателя;

5.  одобрява годишния счетоводен отчет;

6.  взема решение за изключване членове на Сдружението;

7.  взема решение за откриване и закриване на клонове;

8.  взема решение за участие в/на други организации;

9.  приема основните насоки и програми за дейността на Сдружението;

10.приема годишния бюджет на Сдружението;

11.взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и встъпителните вноски;

12.взема решение за разпореждане с имуществото на Сдружението;

13.приема отчета за дейността на Управителния съвет;

14.отменя решения на Управителния съвет и Председателя, когато противоречат на закона и Устава на Сдружението;

15.гласува обръщения, предложения, протести и други във връзка с целите на Сдружението;

16.взема решение за приемане на нови членове;

17.взема и други решения, предвидени в Устава.

Чл. 23. (1) Решенията на ОС се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията по чл. 22, т. 1, 3, 6 и 8 се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

(2) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

(3) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(4) Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(5) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението

(6) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Управителен съвет

Чл. 24. (1) Управителният съвет (УС) е управителен орган на Сдружението.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок до 5 (пет) години, като могат да се преизбират без ограничения.

(3) Управителният съвет се състои от минимум 3 (три) лица, членуващи в Сдружението. (Изм. с решение на ОС от 28.07.2018 г.)

(4) Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.

(5) Председателят на управителния съвет се избира от общото събрание измежду членовете на УС.

Чл. 25. Управителният съвет:

1.  осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

2.  утвърждава отчета на Председателя за приходите и разходите;

3.  разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;

4.  подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението;

5.  подготвя и внася в ОС проект за бюджет;

6.  определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;

7.  осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;

8.  приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Сдружението;

9.  извършва ликвидация при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност;

10.определя адреса на Сдружението;

11.приема членове на Сдружението;

12.взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правомощията на друг орган.

Чл. 26. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя с писмена покана до всеки негов член, която може да се изпрати и по електронна поща, факс и др. позволяващи доказване, отправена поне 7 дни преди заседанието най-малко веднъж на три месеца. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 25, т. 3, 6 и 9 – с мнозинство от всички членове.

(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

Председател на Управителния съвет

Чл. 27. Председателят на Управителния съвет:

1.  председателства Общите събрания;

2.  свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;

3.  организира и текущо контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

4.  организира, ръководи и осъществява оперативното ръководство на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;

5.  оперативно се разпорежда със средствата и имуществото на Сдружението, съобразно годишния бюджет и решенията на Общото събрание и Управителния съвет;

6.  Подготвя и представя на независим финансов одит годишния финансов отчет на сдружението;

7.  сключва и подписва трудовите договори с щатните сътрудници и служители на Сдружението, както и с други лица за предоставени на Сдружението стоки и услуги;

8.  предлага съответно на Общото събрание и Управителния съвет вземане на решения по отмяна на решения на органите на управление, които противоречат на правилата на Устава и действащото в страната законодателство, както и при наличие на нецелесъобразност и несъгласуваност между тези решения;

9.  предлага на Общото събрание вътрешни правила за дейността на Управителния съвет;

10.отчита дейността на Управителния съвет и Сдружението пред Общото събрание;

11.съхранява и води книгите и документацията на Сдружението, включително и списъка с членовете;

12.в негово отсъствие Председателят може да делегира своите функции на управление на друг член на Управителния съвет;

13.представлява Сдружението пред трети лица в страната и чужбина.

Х. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 28. Сдружението се представлява от Председателя на УС.

ХІ. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 29 Общото събрание и Управителния съвет водят книги за протоколите от всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата изготвили протоколите ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

(2) Сдружението следва да изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

1.  съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

2.  размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3.  вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4.  финансовия резултат.

(3) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на Сдруженето се представят на хартиен или електронен носител, за да се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

ХІI. РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО

Чл. 30. (1) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по горе.

(2) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информацията за реда, по който се извършва подборът, е общодостъпна и следва да се вписва в централния регистър.

(3) За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение, взето от ОС с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

1.  лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

2.  лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;

3.  юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;

4.  юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(4) Сдружението не може да сключва сделки с лицата по ал. 3, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност или са сключени при общи условия, публично обявени.

ХІII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 31. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 32. Сдружението като юридическо лице се прекратява:

1.  по решение на Общото събрание;

2.  при обявяването му в несъстоятелност;

3.  с решение на компетентния съд в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

XV. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 33. (1) При прекратяване на Сдружението като юридическо лице се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване.

(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет. Той извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на юридическото лице, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.

(3) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел.

(4) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

1.  учредителите и настоящите и бившите членове;

2.  лицата, били в състава на органите му и служителите му;

3.  ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;

4.  съпрузите на лицата по т. 1 – 3;

5.  роднините на лицата по т. 1 – 3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

6.  юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

(5) Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество на Сдружението  се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел – за извършване на общественополезна дейност със същата или близка цел, определено с решението за прекратяване.

(6) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 5, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното Сдружение с цел Общината да го предостави за извършване на дейност, възможно най-близка до целите на прекратеното Сдружение.

XVI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАПОРЕДБИ

Чл. 34. Всички въпроси, неуредени в този Устав се решават от Общото събрание съобразно действащото законодателство на Република България.

Чл. 35. Настоящият Устав е приет на 07.02.2010г. съобразно изискванията на ЗЮЛНЦ от Учредително събрание на сдружението и е подписан от всички учредители както следва:

(следват подписи)

Коментарите са изключени за LZFFC устав

Comments are closed at this time.